Preču pārdošanas un pirkšanas noteikumi interneta veikalā aizsargstieni.lv

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) ir saistošs juridisks dokuments.
1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, pārveidot vai papildināt Noteikumus, ņemot vērā likumā noteiktās prasības un informējot Pircējus.
1.3. Tiesības iegādāties mūsu tiešsaistes veikalā ir šādām personām:
1.3.1. fiziskas personas ar rīcībspēju, t.i., personas, kuras sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēja tiesā nav ierobežota;
1.3.2. juridiskas personas;
1.3.3. visu iepriekš minēto personu pilnvaroti pārstāvji.

2. Personas datu aizsardzība
2.1. Pasūtot preces, Pircējam jānorāda personas dati, kas nepieciešami pasūtījuma izpildei: pilns vārds; piegādes adrese, tālruņa numurs un cita informācija. Pārdevējs apliecina, ka šī informācija tiks izmantota tikai preču pārdošanai interneta veikalā http://www.aizsargstieni.lv. Pārdevējs apņemas neizpaust šādu informāciju trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas sniedz preču piegādes pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma pareizu izpildi. Visos pārējos gadījumos Pircēja personas datus drīkst izpaust trešajām personām tikai saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

3. Pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšana
3.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts no brīža, kad Pircējs izvēlas preces, sagatavo grozu un veic samaksu saskaņā ar izrakstīto rēķinu.

4. Pircēja tiesības un pienākumi:
4.1. Pircēja tiesības:
4.1.1. Pircējam ir tiesības šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā iegādāties preces interneta veikalā http://www.aizsargstieni.lv.
4.1.2. Pircējam ir tiesības atteikties no pirkšanas un pārdošanas līguma, kas parakstīts ar interneta veikalu http://www.aizsargstieni.lv, rakstiski paziņojot par to Pārdevējam (pa e-pastu, norādot preci, kuru viņš vēlas atgriezt, un tās pasūtījuma numurs) ne vēlāk kā 7 (septiņas) darba dienas no preces piegādes dienas.
Pircējs var izmantot šīs tiesības tikai tad, ja prece nav sabojāta vai tās izskats nav būtiski mainīts, un tā nav izmantota. Arī preces ar defektiem tiek pieņemtas atpakaļ.
4.2. Pircēja saistības
4.2.1. Pircējam ir jāveic apmaksu par precēm un jāsaņem tās saskaņā ar šiem noteikumiem.
4.2.2. Pircējs, izmantojot interneta veikalu http://www.aizsargstieni.lv, apņemas ievērot šos Noteikumus, citus interneta veikalā skaidri norādītos nosacījumus un Latvijas Republikas likumdošanu.

5. Pārdevēja tiesības un pienākumi
5.1. Pārdevēja tiesības
5.1.1. Nopietnu apstākļu gadījumā Pārdevējs var uz laiku vai pastāvīgi pārtraukt vai pārtraukt tiešsaistes veikala darbību, iepriekš nepaziņojot par to Pircējam.
5.2. Pārdevēja saistības
5.2.1. Pārdevējs piekrīt ļaut Pircējam izmantot http://www.aizsargstieni.lv tiešsaistes veikala pakalpojumus saskaņā ar šajos Noteikumos un tiešsaistes veikalā norādītajiem nosacījumiem.
5.2.2. Pircējs apņemas piegādāt Pārdevēja pasūtītās preces uz viņa norādīto adresi.
5.2.3. Ja pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nespēj piegādāt pasūtītājam pasūtītās preces, viņš apņemas piedāvāt līdzīgu preci vai atdot naudu.

6. Apmaksa
6.1. Pircējs veic apmaksu par preci izmantojot šādus maksājuma veidus:
6.1.2. Maksājums ar bankas pārskaitījumu. Uzņēmuma rekvizīti:
SIA Teva Majas Ltd. 
LV40103913853 
AS Swedbank
HABALV22 
LV60HABA0551040306705

7. Preču piegāde
7.1. Pircējs, pasūtot preces, apņemas norādīt piegādes vietu.
7.2. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja Pircējs pats nevar pieņemt preces un preces tiek piegādātas norādītajā adresē pamatojoties uz Pircēja sniegto informāciju - Pircējs nav tiesīgs iesniegt Pārdevējam pretenzijas par preču piegādi nepareizai personai.
7.3. Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis.
7.4. Pārdevējs apņemas piegādāt preces Pircējam saskaņā ar noteikumiem, kas norādīti preču aprakstos. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevējam nav nepieciešamo preču noliktavā un Pircējam tiek paziņots par preču trūkumu noliktavā. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties tādu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevar kontrolēt. Šajā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par piegādi.
7.5. Visos gadījumos Pārdevējs tiks atbrīvots no atbildības par piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai piegādātas novēloti bez Pircēja vainas vai apstākļiem, kurus Pircējs nevar kontrolēt.
7.6. Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Kad Pircējs paraksta rēķinu (pavadzīmi) vai citu sūtījuma nodošanas un pieņemšanas dokumentu, tiek pieņemts, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgā stāvoklī. Pamanot, ka piegādātais iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai kā citādi ārēji bojāts), Pircējam ir jāsniedz komentārs par rēķinu (pavadzīmi) vai citu sūtījuma piegādes dokumentu, un ar Pārdevēja vai viņa pilnvarotā pārstāvja piedalīšanos sagatavo paziņojumu par paku bojājošām brīvā formā. Ja Pircējs neveic šīs darbības, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preču bojājumiem, ja šādus bojājumus izraisīja iepakojuma bojājumi, kurus Pircējs iepriekš nav norādījis iepriekš norādītajā kārtībā.
7.7. Preču piegādes cenas un noteikumi ir uzrādīti tīmekļa vietnes http://www.aizsargstieni.lv sadaļā “pasūtīšana un piegāde”.

8. Preču kvalitātes garantija
8.1. Katras preces, kas tiek pārdota vietnē http://www.aizsargstieni.lv, īpašības ir norādītas katras preces komplektācijā iekļautajā preces aprakstā.
8.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikalā pārdodamās preces krāsa, forma vai citi parametri, iespējams, neatbilst Pircēja izmantoto displeja īpašību dēļ preču patiesajam izmēram, formām un krāsām.

9. Preču atgriešana
9.1. Pārdoto produktu defekti tiek novērsti un neatbilstošu preču nomaiņa vai atgriešana notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanā apstiprinātajiem preču atgriešanas un apmaiņas noteikumiem.
9.2. Atgriežot preces, Pircējam jāievēro šīs prasības:
9.2.1. nomainītajai precei jābūt oriģinālā nebojātā iepakojumā;
9.2.2. preci Pircējs nedrīkst sabojāt;
9.2.3. precei jābūt tirdzniecības izskatam (neskartas etiķetes, aizsargplēves utt.) (šo punktu nepiemēro, atdodot bojātas preces);
9.2.4. atgrieztajai precei jābūt tai pašā komplektācijā, kā to saņēmis Pircējs;
9.2.5. atgriežot preces, ir nepieciešams iesniegt tā iegādes dokumentu, garantijas talonu (ja tāds ir);
9.3. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro šajā sadaļā norādītās prasības preču atgriešanai.
9.4. Preces nevar atgriezt, ja tās izgatavotas pēc Pircēja īpaša pasūtījuma (īpašs modelis, krāsa utt.).

10. Atbildība
10.1. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas no tā, ka Pircējs, neatkarīgi no Pārdevēja ieteikumiem un paša saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, kaut arī šāda iespēja viņam tika dota.
10.2. Ja Pārdevēja tiešsaistes veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, organizāciju vai personu vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par tajos esošo informāciju vai par viņu darbībām, viņš nepārrauga un nekontrolē šīs vietnes un nepārstāv tiem uzņēmumiem un privātpersonām.